HUB Helsinki: peliä eri pelilaudoilla?

HUB Helsingin valinta yritystahon yhteistyökumppaniksi oli luontevaa Vyyhti-hankkeen projektisuunnitelman tavoitteiden kannalta. Vyyhtiä ja HUB Helsinkiä yhdisti

 • kiinnostus yhteisöllisen johtamisen kehittämiseen,
 • yrittäjyyden kynnyksen madaltaminen ja kuhinailmiön mahdollistaminen, sekä
 • yrittämisen hahmottaminen yhteiskunnallisesti kestävänä, luovana toimintana.
Jussi Mankkin mukaan HUB Helsingin kiinnostuksen kohteena on erityisesti yhteisöllisen ihmisen kuva:

 • mitä osaisi?
 • mitä ajattelisi?
 • miten ratkaisisi peruskysymyksen oman edun tavoittelun ja yhteisön edun välillä?
 • miten saada aikaan hyviä keskusteluja?

HUB Helsingin jäsenet ovat kehittäneet Suomessa Art of Hosting-toimintaa. Se on tapa järjestää seminaareja ja etsiä esiin olennaiset kysymykset. Art of Hosting hyödyntää monia fasilitoinnin menetelmiä yhteisöllisen johtamisen sessioissa.

Lue lisää Art of Hosting-toiminnasta: http://aohsuomi.files.wordpress.com/2012/10/aohfin.pdf

HUB Helsinki oli mukana jo Vyyhti-hankkeen projektisuunnitelmaa laadittaessa ja yhtenä keskeisenä osatoteuttajana, kun projektisuunnitelmasta syksyllä 2011 muokattiin yhteistä toimintasuunnitelmaa. Hankkeen toimintojen ideoinnissa löydettiin paljon yhteistyön mahdollisuuksia. HUB Helsingin tehtäviksi nähtiin kolme keskeistä projektisuunnitelman lupausta:

 1. Koulutuksien järjestäminen ja Art of hosting- konseptin kehittäminen Vyyhdin yhteisöjohtamisen ja itsearvioinnin työmenetelmäksi; julkaisun laatiminen Art of Hostingissa.
 2. Hankkeen arviointiin liittyvät tehtävät
 3. Hankkeen vaikuttavuustutkimukseen liittyvät tehtävät.

Siirtovaikutustutkimuksen ja arvioinnin osalta eriteltiin HUB Helsingin vastuulle kaavailtua toimintaa projektisuunnitelmassa varsin yksityiskohtaisesti (projektisuunnitelma, luku 9.1).

2011 Siirtovaikutusten seuranta (Hub Helsinki koordinoi

 • Siirtovaikutustutkimuksen (vaikuttavuustutkimuksen)  suunnittelu
 • Koulutuskokonaisuuksien pilotoinnin seuraaminen sekä palautteen- ja tiedonkeruu

Arviointi (Hub Helsinki koordinoi)

 • Arviointisuunnitelman laatiminenArviointivälineiden valinta
 • Avoimen palautejärjestelmän rakentaminen
 • Palautekyselyt opintojaksoille
 • Hankkeen itsearviointi (projektiryhmä)

 

2012 Siirtovaikutusten seuranta(Hub Helsinki koordinoi)

 • Siirtovaikutustutkimuksensuunnittelu
 • Koulutuskokonaisuuksien pilotoinnin seuraaminen sekä palautteen- ja tiedonkeruu

Arviointi (Hub Helsinki koordinoi)

 • Arviointisuunnitelman laatiminen
 • Arviointivälineiden valinta
 • Avoimen palautejärjestelmän rakentaminen
 • Palautekyselyt opintojaksoille
 • Hankkeen itsearviointi (projektiryhmä)

 

2013 Siirtovaikutusten seuranta (Hub Helsinki, Metropolia, Helka, TeMe)

 • Siirtovaikutusseurannan analysointi ja yhteenveto
 • Mikroartikkeleiden tms. julkaiseminen
 • Jatkotoimenpide-ehdotukset ja suositukset
 • Hyvien käytäntöjen kokoaminen
 • Siirtovaikutusseurannan raportointi

Arviointi (Hub Helsinki)

 • Hankkeen itsearviointi (projektiryhmä)
 • Loppuevaluointi
 • Arviointiin liittyvän keskustelutilaisuuden järjestäminen kohderyhmälle

Vyyhdin vaikuttavuus HUBissa

HUB Helsingin jäsenet osallistuivat moniin Vyyhdin toimintoihin:

 • HUBin yrittäjiä oli mukana koulutuksissa, erityisesti Sähköisissä jumppakerhoissa,
 • HUBin asiantuntemus oli mukana vaikuttavuuskyselyn lomakkeen laatimisessa,
 • 2013 MasterChef of SOME –kokkailutapahtuma järjestettiin Hub Helsingin tiloissa Annakadulla,
 • Hubin edustaja osallistui aktiivisesti Creative QNA -kysy-vastaa-palvelun ideointi ja kysymyksiin vastaamiseen,
 • Yhteisartikkeleiden ja ääniartikkeleiden kirjoittamisessa ja tuottamisessa oli HUBin edustaja aktiivisesti mukana,
 • HUBin edustaja oli pienellä vuosiatyöaikapanoksella Vyyhdin palkkalistoilla 2011-2013,
 • HUBin toimitusjohtaja oli Vyyhdin ohjausryhmän jäsen, ohjasi ja kommentoi aktiivisesti ja rakentavasti Vyyhdin toimintaa tässä roolissa hankkeen loppumiseen asti,
 • HUB Helsinki järjesti yhden Art of Hosting -tilaisuuden keväällä 2013.

HUBin kohdalla vaikuttavuuskartoituksen tulos oli kuitenkin varsin niukka (Mankki 2014, haastattelu):

 • HUBin jäsenille yhteisönä ei syntynyt Vyyhdin toimintojen kautta merkittävää vaikuttavuutta lukuunottamatta sitä, että HUBin jäseniä osallistui Sähköisiin jumppakerhoihin. Niiden koulutus- ja muu palaute on ollut varsin positiivista, mutta HUBilaisia ei eroteltu muista yrittäjistä.
 • HUBin toiminnan kautta ei syntynyt vaikuttavuutta muille Vyyhdin toimintoihin osallistuneille.
 • HUBin irtaantuminen siirtovaikutuskyselystä ja arvioinnista puolestaan vaikutti hankkeen vaikuttavuustutkimuksen aineistoon.

HUB Helsingillä oli kuitenkin postitiivinen vaikutus Vyyhti-hankkeen toimintaan:

 • HUBin edustaja johtoryhmässä on vaikuttanut positiivisesti hankkeen ja projektiryhmän sisäiseen toimintaan.

Hanketoiminnan haavoittuvaisuuksia

HUB Helsingin tehtävä siirtovaikutuskyselyn ja arvioinnin koordinoijana ei hankkeessa toteutunut. Muuttuneeseen tilanteeseen reagoitiin vaihtamalla vastuutahoa, jotta hankesuunnitelmaan tehtävät tulivat täytetyiksi. Palautteen ja siirtovaikutuskyselyn keräämisestä vastasivat Vyyhdin ydinryhmä ja Helka ry:n toimijat, ja koordinointivastuu jäi lopulta hankkeen päätoteuttajalle, Metropolia Ammattikorkeakoululle.

Henkilöiden vaihtuminen kumppaniorganisaatioissa vaikuttaa hankkeen osaamiskarttaan

HUB Helsingin yhteistyöhenkilö vaihtui monta kertaa hankekaudella. Hankkeen ideointiin osallistuneen HUBin työntekijän tilalle vaihtui pian toinen henkilö, joka aloitti suunnitelman mukaan siirtovaikutuskyselyiden keräämisen osallistumalla kysymyspatteriston laatimiseen. Muutaman kuukauden kuluttua kyseinen henkilö kuitenkin irtisanoutui paitsi Vyyhdistä, myös HUB Helsingin toiminnasta. Pienen katveen jälkeen HUB Helsingin edustajaksi tuli kolmas henkilö, Jussi Mankki, joka jatkoi Vyyhdissä HUBin osa-aikaisena työntekijänä ja aktiivisena ohjausryhmän jäsenenä hankkeen loppuun asti. Mankki luopui kuitenkin ennen hankkeen päättymistä HUB Helsingin vastuutehtävistä. Henkilövaihdosten myötä koordinointivastuu ja osallistuminen siirtovaikutuksen tutkimiseen ja hankkeen arviointiin jäi kuitenkin kokonaan HUBilta pois.

Yhteistyöhenkilön vaihtuminen HUBissa heijastui monilla tavoin Vyyhti-kumppanuuteen. HUB on vapaaehtoisorganisaatio, jonka toiminta perustuu siihen, että HUBin tiloissa työskentelevät yrittäjät kukin vuorollaan osallistuvat tilojen ja toiminnan isännöintiin, ”hostaamiseen”. Yhteistä HUBin yrittäjille on näkemys yhteistyöstä ja yhteiskunnallisesta vastuusta, ja yrittäjät ovat varsin itsenäisiä toimijoita. Yhteistyöhenkilöiden vaihdoksissa tapahtui Jussi Makkin mukaan muutoksia esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • HUBin jäsenistön innostaminen mukaan Vyyhdin toimintaan lopahti,
 • HUBin vastuu toiminnan toteuttamisesta väheni,
 • HUBin sitoutuminen yhteistyöhön hanketoiminnan varsin säädellyissä puitteissa osoittautui kompastuskiveksi.

Peliä eri pelilaudalla – ideamarkkinoiden välittäjän haasteet

HUB Helsingin ja Vyyhdin toimintojen välillä oli muutenkin ajoittain kitkaa. Kitkakohtia voi tarkastella välittäjäorganisaation  haasteiden ilmentyminä (Chesbrough 2006). Vyyhdin ja HUB Helsingin yhteistyöyritys voidaan ymmärtää avoimen innovaation mahdollistavan välittäjäorganisaation tai -palvelun tavoitteluksi. Välittäjän tehtävänä on edistää ideoiden ja innovaatioiden vaihdantaa ja luoda tälle vaihdannalle soveliaat markkinat. Yhteistyön kitkakohdat ovat organisaatiotason ongelmia.

Haaste
(Chesbrough 2006)
HUB odotti / sai
VYYHTI odotti / sai
Ratkaistavan ongelman määrittely – mitä Vyyhti-yhteistyöltä odotettiin? Vyyhdin kautta rahoitusta HUBin konseptiin sisältyvään yhteisölliseen, muuntuvaan yrittäjyyttä tukevaan toimintaan. Toivoi yhteisöllisiä ongelmanetsintäsessioita. Pitkäjänteistä sitoutumista projektisuunnitelman toteuttamiseen ESR-hankkeen puitteissa. Vyyhtipeli tarjosi yhteisöllisiä ratkaisunetsintäsessioita.
Identiteetin hallinnan haaste – kielikysymys Art of Hosting – julkaisun kielenä ehdottomasti englanti. Vyyhdin julkaisut ovat suomenkielisiä.
Välittäjäpalvelun arvon osoittaminen – suunnittelu vs. toiminta HUB tarjosi suunnittelusessioita, Vyyhti kaipasi panostusta toimintaan. Vyyhti kaipasi HUBin jäseniä tilaisuuksiinsa mutta HUB in jäsenet eivät nähneet lisäarvoa Vyyhdin tilaisuuksilla.
Kaksisuuntaisten markkinoiden luominen – pelataanko samalla pelilaudalla? HUB halusi jäsenilleen opintomatkarahaa. ESR-rahoituksella matkat olivat kuitenkin mahdollisia vain hankkeeseen palkatulle henkilölle. Vyyhti halusi HUBin panosta fasilitointiin, yhteisölliseen johtamiseen sekä vaikuttavuuden tutkimiseen. Henkilövaihdokset toivat katkoksia yhteistyöhön.
Luotettavuus – kuinka luoda yhteistyölle vahva ja positiivinen maine? Yhteistyömahdollisuuksien oivaltaminen vaihteli henkilövaihdosten myötä. Koettiin epäsuhtaa sitoutumisessa pitkäjänteiseen toteuttamiseen.

 

Vyyhti-hankkeen verkostomainen ja avoin toimintatapa avasi uuden näkymän kehittämistoiminnan haasteisiin HUB HElsingin kaltaisen vapaaehtoisorganisaation ja tiukasti säädellyllä ESR-rahoituksella toimivan hankkeen yhteystyöhön. Yhteistyön kitkakohtia on yllä tarkasteltu ideamarkkinoiden haasteina, ja tätä tarkastelua jatketaan artikkelissa Ideamarkkinat.

Kirjoittaja: Leena Unkari-Virtanen