Vyyhdin vaikuttavuustutkimus

Mikä on Vyyhti?

Metropolia amk:n  Vyyhti-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää paikallisia luovia verkostoja, luovan alan yrittäjyysosaamista ja yhteistoiminnallisuutta. Vyyhdin verkkosivusto on hankkeen sähköinen arkisto, josta löytyvät hankkeen tulokset, julkaisut, artikkelit, toimintamallit ja suositukset. Sivusto on samalla hankkeen monikanavainen loppujulkaisu, jossa tekstit, ääniartikkelit ja videot yhdistyvät monipuoliseksi kokonaisuudeksi.

Mikä on vaikuttavuustutkimus?

Vaikuttavuustutkimuksessa arvioidaan Vyyhti-hankkeen toimintojen vaikutuksia osallistujiin, toimijoihin ja heidän verkostoihinsa. Vyyhdin keskeisiä toimintoja olivat koulutukset, verkostoitumistapahtumat ja tavoitteellinen verkkoviestintä. Toiminnan tuloksena syntyi myös erilaisia tuotteita. Voit tutustua vaikuttavuustutkimuksen  taustoihin linkistä Vyyhdin vaikuttavuustutkimus. Tutkimuksen tuloksia löydät tämän sivun linkeistä.

Vyyhti-hanke panosti vaikuttavuuden edistämiseen ja turvaamiseen. Vaikuttavuutta turvattiin erityisesti seuraavin keinoin:

  • Jatkuvalla toiminnan arvioinnilla ja vuorovaikutteisella kehittämistyöllä
  • Jatkuvalla verkkoviestinnän seuraamisella ja aktiivisella panostuksella tavoitteellisuuteen

Syntyikö Vyyhdin arvoketjussa vaikuttavuutta?

Vaikuttavuuden syntyä eritellään arvoketjun eri vaiheiden kautta. Keskeisenä näkökulmana tarkastelussa on se, että hankkeen vaikuttavuus tulee varmistaa määrätietoisilla ratkaisuilla kaikissa arvoketjun vaiheissa.

arvoketju

Tarve ja tavoitteet
Vaikuttavuustutkimuksen tutkimuskysymykset perustuvat hankkeen tavoitteisiin. Vyyhti-hanke pyrki edistämään luovan alan verkostoitumista, yrittäjyysosaamista ja yhteistoiminnallisuutta. Hankkeen toimintojen tarkoitus oli edistää tätä tavoitetta.

Resurssit
Taloudellisten resurssien avulla syntyvät hankkeen tulokset. Taloudelliset resurssit tekevät mahdolliseksi sen, että hankkeessa on toimijoita, joilla on sopivasti aikaa ja osaamista jotta tavoitteet täyttyvät. Taloudellisten resurssien lisäksi tarvitaan hankkeessa myös toimiva työyhteisö ja toimintakulttuuri.

Toiminnot ja tilaisuudet
Vyyhti-hankkeen toimintojen vaikuttavuutta tarkastellaan koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa yleisesti käytetyllä  ns. vaikuttavuuden portaikolla. Vaikuttavuuden arviointi alkaa osallistujien kokemuksista ja oppimisesta.

Vaikuttavuus
Vaikuttavuuden portaikon ylemmillä askelmilla pohditaan, oliko toiminnoilla vaikutuksia osallistujien toimintaan. Lopuksi kysytään, mitä laajempia vaikutuksia hankkeella voisi olla.


Mitä Vyyhdissä opittiin?

Hankkeessa vaikuttavuus syntyy monimutkaisessa prosessissa. Vaikuttavuustutkimuksessa  tarkastellaan, minkälaista oppimista tapahtui hanketyön suunnittelussa ja toteutuksessa, Vyyhdille ominaisessa toimialarajat ylittävässä verkostoimaisessa toiminnassa ja Vyyhti-hankkeen toteuttamassa jatkuvassa itsearvioinnissa.

12 Vyyhtimäistä hankeaskelta 
Vyyhti-hankkeessa rakennettiin avointa, verkostoituvaaa ja innovatiivista toimintakulttuuria. Missä onnistuttiin, missä ei? Mitä Vyyhdistä voisi oppia seuraavia hankkeita varten?

Ideamarkkinat
Vyyhti kokosi hankekauden alusta lähtien avoimen innovaatio- ja luomisverkoston. Vyyhti toimi verkostossa välittäjänä, joka kutsui toimijoita – hankkeeseen ja sen tilaisuuksiin osallistuneita – hyödyntämään verkostossa kehiteltyjä uusia toimintatapoja ja innovaatioita. Siksi Vyyhdin toimintoja tarkastellaan ideamarkkinoina, joilla on omat erityiset haasteensa. Mitä ne olivat? Miten Vyyhti toimi ideamarkkinoiden välittäjänä? Mitä Vyyhdistä voi oppia uudelle hankekaudelle 2014-2020?

Arvioinnin arviointi
Arviointi on jokaisen hankkeen velvoite. Lisäksi Vyyhdin projektisuunnitelmassa annettiin erityinen painoarvo jatkuvalle itsearvioinnille, jolla hankkeen toimintaa kehitettiin. Mitä Vyyhdissä arvioitiin? Kohtasivatko erilaiset arviointikäytänteet?


Miten ja kehen Vyyhti vaikutti?

Vyyhti-hankkeen kohderyhmiä olivat yrittäjät erityisesti luovilla aloilla ja HUB Helsingissä, Helka ry:n kaupunginosatoimijat sekä Metropolian luovien alojen opiskelijat. Hankkeen vaikuttavuus voidaan tiivistää kohderyhmittäin:

  • Yrittäjät – vaikuttavuutta syntyi erityisesti koulutustoiminnan kautta. Kynnys Vyyhdin verkostoitumistilaisuuksiin osoittautui paikallisille yrittäjille korkeaksi, mutta Vyyhti-peli innosti siihen osallistuneita yrittäjiä. Yrittäjiä edustavan osatoteuttajan toimintaa tarkastellaan innovaatiotoiminnan edistämisen ja kaksisuuntaisten marrkinoiden näkökulmasta luvussa HUB Helsinki – peliä eri pelilaudoilla.
  • Kaupunginosatoimijat – vaikuttavuutta syntyi sekä keskusjärjestön että paikallistason toimijoiden keskuudessa. Luvussa Helka ry ja kaupunginosatoiminnan monet tavoitteet tarkastellaan Vyyhdin vaikuttavuutta kaupunginosatoiminnassa oppivan organisaation  tarpeiden kannalta.
  • Metropolian luovien alojen opiskelijat – Vyyhdin koulutustoiminnan vaikuttavuus Metropoliassa jäi vähäiseksi, sillä hankkeen toiminta ei nivoutunut suoraan minkään koulutusohjelman pakollisiin perusopintoihin. Silti erityisesti Sähköiset jumppakerhot jäi Metropolian koulutustarjontaan. Kolutusorganisaation ja hanketyön yhdistämisen pullonkauloja ja hyviä käytänteitä nostetaan esiin vaikuttavuustutkimuksen luvussa Vyyhtinä Metropoliassa.

Vyyhti vaikutti keskeisesti myös ydintiimiin eli omiin toimijoihinsa. Ydintiimi nosti keskeisiksi tuloksiksi Vyyhtipelin, pelifasilitoinnin, tavoitteellisen verkkoviestinnän sekä innostavan työskentelykulttuurin edistämisen, kuten seuraava ydintiimin ideoima kuva havainnollistaa:
vyyhti vaikuttaa

 

Vaikuttavuustutkimuksen kokonaisuus

Luvut aukeavat myös sivuston yläpalkista.

1. Vyyhdin vaikuttavuustutkimus

1.1 Johdanto
1.2 Mikä on vaikuttavuustutkimus

2. Osatoteuttajat

2.1 HUB Helsinki: peliä eri pelilaudoilla?
2.2 Helka ry ja kaupunginosatoiminnan monet tavoitteet
2.3 Vyyhtinä Metropoliassa

3. Vaikuttavuuden synty

3.1 Hankkeen tarpeet ja kohderyhmät
3.2 Resurssit
3.3 Toiminnot ja tilaisuudet
3.4 Vaikuttavuus

4. Oppiminen

4.1 12 askelta
4.2 Hanke ideamarkkinapaikkana
4.3 Onko projektiarvioinnilla väliä?
4.4. Vaikuttavuustarina – miten opettaa oman osaamisen tuotteistamista?

Tutustu myös Vyyhdin verkkosivujen runsaaseen materiaaliin, joka on hankkeen päätyttyäkin kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Vaikuttavuustutkimuksen kirjoittajat

  • Leena Unkari-Virtanen, MuT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Vyyhti-hankkeen vaikuttavuustutkija 1.1.-30.4.2014. (luvut 1, 2, 3, 4.1 ja 4.2).
  • Leena Björkqvist, FM, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulussa, hankearvioinnin kehittäjä (luvut 4.3 ja 4.4).

Artikkelin kirjoittaja ilmoitetaan myös jokaisen artikkelin lopussa.

Graafinen toteutus

Valo.metropolia.fi / Juha Lehtonen

Tämän luvun kirjoittaja: Leena Unkari-Virtanen