Helka ry ja kaupunginosatoiminnan monet tavoitteet

Helsingin kaupunginosayhdistysten yhteenliittymä Helka ry:lle hankkeiden kautta toimiminen on tuttua. Ennen Vyyhtiä Helka ry oli mukana mm. kansainvälisessä CADDIES-hankkeessa. Hankkeiden kautta Helka saa lisärahoitusta ja yhteistyökumppaneita toimintansa kehittämiseen.

Vyyhti-hankkeen projektiryhmään kuuluivat alusta alkaen Helka ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka sekä viestintä- ja projektivastaava Päivi Savolainen. Tulikukka kuului myös Vyyhdin ohjausryhmään.

 Sisäinen erilaisuus vaikuttaa organisaation oppimiseen

Keskusjärjestö Helka ry:n ja siihen kuuluvien kaupunginosayhdistysten toimintaa suuntaavat hieman erilaiset toiminnan tavoitteet. Keskusjärjestön toiminta on selkeästi kehittämishakuista, ja paikallistoimijoiden toiminnassa on kaksi suuntaa: edunvalvontaa painottava, esimerkiksi asemakaavoituksiin kantaaottava perinteisempi toiminta, sekä alueen ihmisten osallistumismahdollisuuksia kehittävä ja uusia työtapoja, esimerkiksi yhteisömanagerointia soveltava toiminta. Kaupunginosayhdistysten paikallisten toimijoiden tavoitteet saattavat poiketa sekä toisistaan että keskusjärjestön kehittämishakuisesta toiminnasta.

Helka ry:n ja kaupunginosayhdistyksien toiminta voidaan jaotella kolmeen oppivan organisaation tyyppiin:

 1. edunvalvontapainotteiseen paikalliseen toimintaan,
 2. uusien toimintamuotojen etsijöihin ja soveltajiin, sekä
 3. keskusjärjestön yleisesti toiminnan työvälineitä kehittävään toimintaan.

Vyyhti-hankkeen vaikuttavuus Helka ry:n edustamaan kaupunginosatoimijoiden kohderyhmään oli kytköksissä siihen, mitä oppivan organisaation tyyppiä osallistujat edustivat.

 

Edunvalvontapainotteinen paikallinen toiminta Uusia toimintamuotoja soveltavat paikallistoimijat Keskusjärjestön yleisesti työvälineitä kehittävä toiminta
toiminnan tavoite Edunvalvonta mm. kaavoituskysymyksissä Toiminnan parantaminen ja osallisuuden lisääminen Yleinen kehittäminen, mm. uudet osallistamisen toimintamallit, tiedotus ja tietovirtojen ohjaaminen
päätehtävä Tarpeellisten tehtävien hoitaminen Ongelmien havaitseminen ja yhteisöllinen ratkaiseminen Muuttuvassa maailmassa toiminen, vaikutusmahdollisuuksien edistäminen
osaamisessa painottuu Hyvien toimintamallien toistaminen Osaava, verkostoituva, ideoiva ja ratkaisukykyinen toimija Kehittäjäasiantuntemus; organisaatioiden tukeminen, verkostotoiminta
oppimisessa keskeistä Noviisista konkariksi: toimintamallien omaksuminen ja toistaminen Ymmärtävä oppiminen ja opitun soveltaminen Luova oppiminen; uusien toimintamallien kehittäminen
Toiminnalle keskeinen Vyyhdin toimintamuoto Tapahtumatuotanto Verkkoviestintä;
kaupunginosayhdistyksen käyntikortti ja facebook-sivut
Satu Onnelan raportti kaupunginosatoimijoiden verkostoitumisesta; Yhteistoiminnan rakentajat -mikrokirja; Vyyhti-pelit sekä muut pysyvään käyttöön jäävät tuotteet

 

Taulukko mukaillen Senge, P. 1994 The fifth discipline fieldbook : strategies and tools for building a learning organization. New York : Currency.

Helka ry:n keskeinen tehtävä Vyyhdissä oli projektisuunnitelman mukaan koulutustilaisuuksien suunnittelu sekä toiminnan täsmentäminen kokemusten perusteella oman kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Helka ry:n ydintiimi on ollut aktiivinen kehittäjä, ideoija ja tiedon välittäjä koko hankkeen ajan.

Helka ry:n kautta tavoitettiin hankkeessa kaupunginosatoimijat, jotka olivat yksi kolmesta keskeisestä kohderyhmästä. Helka ry toi suunnitteluun tämän kohderyhmän tuntemusta, ja tämä tuntemus on vaikuttanut myönteisesti Vyyhdin toimintamallien ja menetelmien jatkuvassa arvioinnissa ja kehittämisessä.

Helka ja vaikuttavuuden arvoketju

Kaupunginosatoimijoiden kannalta keskeisiä osallistumisen muotoja Vyyhti-hankkeessa ovat olleet koulutustilaisuudet. Helka ry puolestaan on ollut aktiivisesti mukana hankkeen toimintojen kehittämisessä sekä tiedottamisessa ja viestinnässä niin ulospäin, Helkan omille toimijoille, kuin Vyyhti-hankkeen sisäisessä viestinnässä. Sisäisessä viestinnässä sähköpostiviestinnän lisäksi erityisesti hankkeen Wiki-sivut sekä tietovirtojen jakamiseen tarkoitetut pilvipalvelut ovat olleet tärkeä ideoinnin työkalu ja hankkeen ”muisti”.

Tavoitteet  Resurssit  Keskeiset toiminnot ja tuotteet  Vaikuttavuus 
Tavoitteet erilaiset:

 1. edunvalvonta
 2. aktiivista kansalaisuutta painottava
 3. yleinen kehittäminen
Helka ry:n resurssit Vyyhti-hankkeessa esitellään myös arvoketjun resurssit-sivulla.  Tarkempi erittely koulutuksista alla

Tarkastellaan eri toimijoiden kannalta erikseen. Pitkäkestoinen vaikutus tulee ilmi vasta myöhemmin, hankkeen päätyttyä.

Vyyhdin vaikuttavuuden arviointi paikallistoimijoiden kannalta

Paikallistoimijat ovat osallistuneet varsin aktiivisesti heille suunnattuihin koulutuksiin. Helka on lähettänyt siirtovaikutuskyselyitä koulutustilaisuuksiin osallistuneille paikallistoimijoille.

 1. Koulutuksen aihe oli minulle ennestään tuttu
 2. Koulutus vastasi odotuksiani
 3. Osallistuin koulutukseen aktiivisesti
 4. Koulutus laajensi käsitystäni aihepiiristä
 5. Tiedän aiheesta enemmän nyt kuin ennen koulutusta
 6. Koulutus oli käytännönläheinen
 7. Käytän koulutuksessa opittuja taitoja toiminnassani
 8. Koulutus lisäsi kiinnostustani aihetta kohtaan
 9. Olen perehtynyt aiheeseen itsenäisesti koulutuksen jälkeen
 10. Koulutus auttoi minua verkostoitumaan
 11. Pidän yhteyttä koulutuksessa tapaamiini ihmisiin

Siirtovaikutuskyselyn tulokset eivät merkittävästi poikkea muista kohderyhmistä eli luovan alan yrittäjien ja opiskelijoiden vastauksista. Sen sijaan eri koulutusten vaikuttavuus liittyi selkeästi vastaajan yleiseen toimintaorientaatioon, jota yllä taulukossa jaoteltiin (1) edunvalvontaan, (2) uusia toimintamalleja soveltavaan tai (3) keskusjärjestön toimintaa yleisesti kehittävään orientaatioon.

Koulutukset, joka antoivat konkreettisia välineitä toimijoille, olivat sekä suosittuja että saivat hyvää palautetta:

Koulutus oli hyvin suunniteltu ja toteutettu. Löysät oli pois ja pelkkää tiukkaa asiaa maanläheisesti. Verkostoitumisesta ja tiedottamisen välineistä voisi saada lisää koulutusta. (yhdistystoimija/siirtovaikutuskysely: vapaa kenttä.)

FB-ryhmän perustaminen kerhoilijoille oli hyvä juttu – sen kautta voisi vieläkin enemmän aktivoida jatkossa syntynyttä verkostoa (eli postauksia, keskustelunavauksia, kysymyksiä jne. – joihin porukka helpommin ’vastailee’ (kuin oma-aloitteisesti jotain postailee..) (yhdistystoimija/siirtovaikutuskysely: vapaa kenttä.)

Vyyhtipelissä ratkaistavat ongelmat olivat etukäteen laadittuja. Pelifasilitoinnin prosessi ei siis alkanut pelaajayhteisölle merkittävien asioiden etsimisestä, vaan heille annettujen ongelmien ratkaisemisesta. Peli sai positiivista palautetta oikeastaan kaikilla vaikuttavuuden portailla:

Peli oli hauska ja sitä olisi kiva pelata myöhemminkin uudestaan. Pelin tiimellyksessä saa arvokasta tietoa muiden asukasyhdistysten aktiiveilta. Kokemuksia on hauska jakaa, saada uusia ideoita jne. (yhdistystoimija/siirtovaikutuskysely: vapaa kenttä.)

Sen sijaan uusien toimintamallien kehittämiseen tähtäävät koulutukset saattoivat jäädä paikallistoimijoille etäisiksi:

Koin, että koulutus oli enemmänkin Näin otan twitter-tilin käyttöön -koulutus kuin koulutus siihen kuinka käytän twitteriä työssäni (markkinointi, tiedotus jne.). Kuitenkin koulutus selvensi minulle käsityksen siitä, että twitter ei ole meidän yhteisön työkalu. (yhdistystoimija/siirtovaikutuskysely: vapaa kenttä.)

Vaikuttavuus Helka ry:n toimijoiden arvioimana

Vyyhdin kaupunginosatoimijoille suunnattuja toimintoja suunniteltiin ja kehitettiin vastaamaan tämän kohderyhmän tarpeita yhdessä Vyyhdin ydinryhmän kanssa.

KESKEISET KOULUTUSTAPAHTUMAT
(Tulikukka ja Savolainen, haastattelu 3.2.2014)
VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI
(Tulikukka ja Savolainen, haastattelu 3.2.2014)
Tulevaisuusverstas 2011 Tilaisuus antoi tärkeitä kokemuksia siitä, miten tärkeää on visioiden ja kehittävän toiminnan kytkös kohderyhmän kanssa.”Oli porukkaa muttei ihan hiffattu …” .
Minun tapahtumani; kolme koulutustilaisuutta 2012-2013 Konkreettiset koulutukset vetivät väkeä ja saivat hyvää palautetta. Sen sijaan toimintamallin kehittämiseen tähdänneen koulutuksen kohderyhmä koki teoreettiseksi ja siksi osallistujia oli vähän.
Kaupunginosayhdistyksen saavutukset näkyväksi, kaupunginosayhdistyksen ansioluettelo 2012-2013 Tuki Helkan ja kaupunginosayhdistysten tavoitteita. Vyyhti-hankkeessa luodulle alustalle voidaan jatkossakin tuottaa näkyviksi kaupunginosayhdistysten tilaisuuksia, osaamista, fyysistä ympäristöä ja palveluita. Saattaa kuitenkin vaatia paikallistoimijoilta ylimääräisen markkinointiponnistuksen.
Nuoret mukaan kaupunginosatoimintaan, yhteinen HUB Helsingin kanssa 2012 Pieni osallistujamäärä. Ajankohtaa – kesäiltaa – arveltiin vääräksi.
Yhteisömanagerointia avaavat tilaisuudet, esimerkiksi Verkostot ja rajaton yrittäjyys 2013 Kaupunginosatoimijat pääsivät Vyyhdin kautta kokeilemaan uutta toimintatapaa – palveli erilaisia ja uusia toimintatapoja hakevia toimijoita.
Kaksi Vyyhtipeliä Kehittyvä ja muuntuva väline tuki Helkan ja kaupunginosayhdistysten toimintaa. Positiivista on yhteisöllisyyden rakentaminen, ideoiden jakaminen, ongelmanratkaisutaitojen harjoitteleminen, leikki ja ”pelin imu”. Yksi pelimatoista jää Helkalle. Helkassa tai Helkalle ei kuitenkaan tarjottu Vyyhdin pelifasilitaattorikoulutusta.
Sähköiset jumppakerhot (13.11.2013 koulutus oli Metropolian ja Helkan yhteisesti järjestämä ja koordinoima) Viestintä suoraan omalle kohderyhmälle vetosi; samoin kohderyhmälle räätälöity facebook -koulutus (13.11.2013). Suurin osa siirtovaikutuskyselyn yhdistystoimijapalautteista liittyi sähköisiin jumppakerhoihin.
Järjestyksenvalvojakoulutus Vastasi konkreettiseen ja selvästi rajattuun tarpeeseen.

Miten turvattiin vaikuttavuuden jatkuminen?

Vyyhdin vaikuttavuus Helka ry:ssä jatkuu edelleen Vyyhdin toiminnasta syntyneiden tuotteiden avulla:

 1. Kaupunkikulttuurin tuotannon rautalankamalli on selkeä toimintamalli kaupunginosatoimijoille
 2. Satu Onnelan opinnäytetyö Joukkuepeliä paikallistasolla  on opas kaikille, jotka kaipaavat tuoreita ideoita paikallisen aktiivisuuden lisäämiseen ja hyödyntämiseen omassa toiminnassaan – siis toiminnan kehittäjille ja toimintamallien soveltajille.
 3. Mikrokirja Yhteistoiminnan rakentajat
 4. Vyyhdin ääniartikkelit
 5. Toinen Vyyhti-pelimatoista jää Helka ry:lle, joka on ollut erittäin kiinnostunut käyttämään Vyyhtipeliä yhteistoiminnan rakentajana omissa tilaisuuksissaan.

Kirjoittaja: Leena Unkari-Virtanen